Rastreio Glicémia

Rastreio Glicémia

Posted on
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08.00
Banquet
08.00
21.00

Rastreio Glicémia
rastreio gratuito à Glicémia
10.00
18.00
09.00
10.00
Banquet
10.00
15.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
Rastreio Glicémia
rastreio
16.00
21.00
17.00
18.00
19.00
20.00

Monday

Tuesday

Friday

No events available!
No events available!
No events available!
No events available!
No events available!
No events available!
No events available!
No events available!
No events available!
No events available!
No events available!
No events hours available!
No events available!
No events available!
No events hours available!
No events available!
No events available!
No events available!
No events available!
No events available!
No events available!
No events available!
No events available!
No events available!
No events hours available!
No events available!
No events available!
No events available!
No events available!
No events available!
No events available!
No events available!
No events available!
No events available!
No events hours available!
No events hours available!
No events available!
No events available!
No events hours available!
No events available!
No events available!
No events available!
No events available!
No events hours available!
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08.00
Banquet
08.00
21.00
09.00
10.00
Banquet
10.00
15.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

Monday

Tuesday

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
10.00
Rastreio Glicémia
rastreio gratuito à Glicémia
10.00
18.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
Rastreio Glicémia
rastreio
16.00
21.00
17.00
18.00
19.00
20.00

Monday

Friday

No events available!